ششمین میز گرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

سه شنبه 15 جوزا 1397 (05 جون 2018) ششمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا”، موسسه بین المللی هلپ جرمنی و در هماهنگی با ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات

Read more

هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

یکشنبه 11سنبله 1397 هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا”، موسسه بین المللی هلپ جرمنی و ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات در سالون کنفرانس های کوپراتیف خدماتی-اقتصادی بانوان در

Read more

هشتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

چهارشنبه، 23 عقرب 1397 هشتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی تحت نام ” ارائه گزارش سالانه مراکز خدمات کاریابی” توسط موسسه اوسا در هماهنگی با ریاست کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات و در همکاری با

Read more

نمونه های موفق از آموزش فن و حرفه در سال های 2017 و 2018