پنجمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

دوشنبه 03 ثور 1397 پنجمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا” در همکاری با موسسه بین المللی هلپ جرمنی و در هماهنگی با ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات در

Read more

ششمین میز گرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

سه شنبه 15 جوزا 1397 (05 جون 2018) ششمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا”، موسسه بین المللی هلپ جرمنی و در هماهنگی با ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات

Read more

هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

یکشنبه 11سنبله 1397 هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا”، موسسه بین المللی هلپ جرمنی و ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات در سالون کنفرانس های کوپراتیف خدماتی-اقتصادی بانوان در

Read more

نمونه های موفق از آموزش فن و حرفه در سال های 2017 و 2018